Douang Deuane hotel

Valley of love

Xuan Huong Lake

Vientiane Garden Hotel

Spring roll (Chả giò)

Khao Piak Khao

Khao Ji Pate